What Is Your Purpose?

play movie
 • 学長メッセージ
 • 動画で知る同志社大学
 • オンライン入試説明会
 • オンライン個別相談会
 • 先輩が入学を決めた理由
各学部のホームページはこちら

動画で知る
同志社大学

同志社大学プロモーションビデオ

「あなたには同志社大学の何が見えますか?」
あなたが見た同志社大学を
ぜひ“同志社大学の学生”として体感してください。

 • 大学紹介 大学紹介
 • 入試説明 入試説明
 • 学部・学科紹介 学部・学科紹介
 • 模擬講義 模擬講義
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
 • 大学紹介
 • 入試説明
 • 学部・学科紹介
 • 模擬講義
 • 神学部
 • 文学部
 • 社会学部
 • 法学部
 • 経済学部
 • 商学部
 • 政策学部
 • 文化情報学部
 • 理工学部
 • 生命医科学部
 • スポーツ健康科学部
 • 心理学部
 • グローバル・コミュニケーション学部
 • グローバル地域文化学部
入学センター公式YouTube